„Wspólnym głosem” Erasmus +

 

erasmusplus-logo-all-en-300dpiwspolnym glosem logo_03

Wspólnym Głosem

„Wspólnym głosem” to projekt realizowany w ramach programu Erasmus + umożliwiający wymianę dobrych praktyk między organizacjami biorącymi udział w projekcie, kadrą oraz uczestnikami, gwarantujący dostęp do nowoczesnych technik, metod i rozwiązań z zakresu pracy z dorosłymi, co pozwoli wzmocnić relacje polsko-norwesko-hiszpańskie. W ramach projektu wybrani uczestnicy, mają szansę poznać wzajemnie metodykę pracy z dorosłymi oraz systemy pracy w ramach organizacji partnerskich. Realizacja projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, dla których coraz bardziej istotne stają się nowe techniki i własne umiejętności, zwłaszcza w pracy z dorosłym i seniorami, aby tym sposobem osiągnąć inteligentny, trwały i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost ich aktywizacji, jako sposób na przezwyciężenie słabości społecznych w strukturach europejskich.

Projekt jest doskonałą okazją do rozwijania muzykalności, a jednocześnie bliższego poznawania muzyki. Oprócz zadań muzycznych uczestnicy projektu mają okazję nauczyć się pracy w grupie a także rozwijania funkcji integracyjnych. W trakcie projektu poznają tajniki własnej pracy tym samym sprawdzając i ucząc się wzajemnie wypracowanych metod nauczania. “ Wspólnym Głosem” jest kluczem do stworzenia nowych narzędzi naukowych i ścieżek poprawy umiejętności. Jak wiadomo nie od dziś muzyka ma szeroki wpływ na człowieka. Jest jedną z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki, ma niewyczerpaną zdolność wpływania przede wszystkim na mózg i ciało. Można przyjąć, że muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach. Dzięki udziałowi w projekcie, uczestnicy rozwijają zdolności interpersonalne i doświadczenie wzbogacające komunikację w swoim środowisku. Poznają wzajemne metody i rozwiązania w organizacji pracy w Hiszpanii, Norwegii i Polsce, a także kulturę i tradycję tych krajów, co przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy, kwalifikacji oraz do efektywniejszego poruszania się w kulturze europejskiej. Dzięki temu podniesione zostaną kompetencje uczestników, kadry organizacji uczestniczących oraz doskonalenie jakości i innowacyjności praktyk w pracy z dorosłymi i seniorami poprzez muzykę. Planowane spotkania wspierają uczestników projektu w zakresie nabywania kompetencji warsztatowych i społecznych.

Doświadczeni partnerzy z Hiszpanii i Norwegii umożliwiają dostęp do nowoczesnych metod pracy, zapewnią poznanie różnorodności i odmienności systemów pracy, prezentują metody warsztatowe i obserwację z zakresu innowacyjnych metod pracy i nauki. Poznanie metod i rozwiązań w organizacji pracy w Hiszpanii, Norwegii i Polsce, a także kultury i tradycji tych krajów przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy, kwalifikacji, kompetencji muzycznych oraz do efektywniejszego poruszania się w kulturze europejskiej, a także na europejskim rynku pracy. Ogólnym celem projektu jest podnoszenie kompetencji kadry organizacji oraz doskonalenie jakości i innowacyjności praktyk w pracy z dorosłymi w zakresie muzycznym. Działania w grupach międzynarodowych wspierają uczestników projektu w zakresie nabywania kompetencji społecznych, oraz w zakresie warsztatu muzycznego. Uczestnikami są dyrygenci i kadra zarządzająca organizacji, którzy pracują w swoich organizacjach i chcą wymienić się doświadczeniami, problemami, wypracować wspólne rozwiązania i techniki warsztatowe pracy z dorosłymi, aktywizacji tej grupy docelowej oraz przekazać innym swoje metody pracy z dorosłymi, a także wypracować wspólne. Całą wiedzę wypracowaną podczas dwóch spotkań kadry organizacji, będzie można przenieść i przetestować na grupie uczestników pośrednich, którymi są osoby dorosłe będące członkami chórów z krajów partnerskich. Natomiast wybrany obszar kulturowy pozwoli uczestnikom zarówno bezpośrednim, jak i pośrednim na możliwość obserwacji innego stylu pracy, poszerzy i rozwinie kompetencje edukatorów i innych pracowników wspierających edukację poza formalną osób dorosłych. Jest to także rozwój kompetencji edukatorów w wielu dziedzinach. Dzięki temu kadra nie tylko zwiększa swoje umiejętności muzyczne, ale także rozwija zdolności komunikacyjne i kwalifikacje do pracy w grupie i środowisku międzynarodowym. Zdobyte doświadczenie będą moli przenieść na pole działania we własnych organizacjach, co znacząco poprawi  późniejszą pracę w swoich środowiskach wewnętrznych.

„With a common voice”  is a project implemented under the Erasmus + program enabling the exchange of good practices between organizations participating in the project, staff and participants, ensuring access to modern techniques, methods and solutions in the field of work with adults, which will strengthen Polish-Norwegian-Spanish relations. As part of the project, selected participants have a chance to learn about the methodology of working with adults and the systems of work within partner organizations. The implementation of the project meets social expectations, for which new techniques and own skills become more and more important, especially when working with adults and seniors, in order to achieve an intelligent, sustainable and inclusive increase in their activation, as a way to overcome social weaknesses in European structures. The project is an excellent opportunity to develop musicality and at the same time get to know music more closely. In addition to musical tasks, project participants have the opportunity to learn to work in a group and to develop integration functions. During the project, they learn the secrets of their own work, thus checking and learning mutually developed teaching methods. The Common Voice is the key to creating new science tools and paths to improve skills. As is known, music has a wide impact on humans for a long time. It is one of the fields of fine arts that influences the human psyche through sounds, it has an inexhaustible ability to influence, first of all, the brain and body. It can be assumed that music has always accompanied man in work, play, rest and rituals. Thanks to participation in the project, participants develop interpersonal skills and experience enriching communication in their environment. They will learn about mutual methods and solutions in the organization of work in Spain, Norway and Poland, as well as the culture and tradition of these countries, which will contribute to increasing the level of knowledge, qualifications and more effective movement in the European culture. Thanks to this, the competences of the participants and staff of participating organizations will be raised, as well as the improvement of the quality and innovation of practices in working with adults and seniors through music. The planned meetings support the project participants in acquiring workshop and social competences. Experienced partners from Spain and Norway enable access to modern working methods, provide knowledge of the diversity and diversity of work systems, present workshop methods and observation in the field of innovative working and learning methods. Getting to know the methods and solutions in the organization of work in Spain, Norway and Poland, as well as the culture and traditions of these countries, contributes to increasing the level of knowledge, qualifications, musical competences and to more effective navigation in European culture, as well as on the European labor market. The overall goal of the project is to improve the competences of the organization’s staff and to improve the quality and innovation of practices in working with adults in the field of music. Activities in international groups support project participants in acquiring social competences and in the field of music workshop. The participants are the conductors and management staff of the organization who work in their organizations and want to exchange experiences, problems, develop common solutions and workshop techniques for working with adults, activating this target group, and sharing their methods of working with adults, as well as working out common ones. All the knowledge developed during two meetings of the organization’s staff will be able to be transferred and tested on a group of indirect participants, who are adults who are members of choirs from partner countries. On the other hand, the selected cultural area will allow both direct and indirect participants to observe a different style of work, expand and develop the competences of educators and other employees supporting non-formal education of adults. It is also the development of educators’ competences in many areas. Thanks to this, the staff not only increases their musical skills, but also develops communication skills and qualifications to work in a group and in an international environment. The gained experience will be able to transfer to the field of activity in their own organizations, which will significantly improve the subsequent work in their internal environments.

« z 3 »