Weekendy zdrowia

W ramach zadania publicznego sfinansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin w 2020 roku odbyły się 3 spotkania pn WEEKENDY ZDROWIA dla mieszkańców miasta związane z promocją zdrowego stylu życia.

BezpByły to działania mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwości zapobiegania chorobom, utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia poprzez profilaktykę wczesną. Niemierzalne rezultaty wynikające z realizacji tego zadania takie jak wzrost świadomości prozdrowotnej oraz doświadczenie z realizacji tego projektu z pewnością zostaną wykorzystane w dalszej działalności organizacji, gdyż działania wnioskodawcy są nakierowane na różne dziedziny życia związane z aktywizacją społeczeństwa, a beneficjentami tych działań są różne grupy społeczne mieszkańców miasta. Fundacja często łączy projekty kulturalne z tematyką prozdrowotną dlatego projekt ten będzie kolejną wartością dodaną do tego doświadczenia.