Cele statutowe

logo_poziom_bez_tla_207

Celem Fundacji jest:

 1. działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 2. działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 3. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 4. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 9. działania w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 10. promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
 11. pomoc Polonii i Polakom za granicą,
 12. promocja i organizacja wolontariatu,
 13. działalność charytatywna,
 14. upowszechnianie i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 15. upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
 16. upowszechnianie wiedzy na temat ochrony i promocji zdrowia,

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:

 1. organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, między innymi: koncertów, festiwali, wystaw, wernisaży w kraju i za granicą
 2. organizowanie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, targów, warsztatów, prelekcji, seminariów i wszelkiego poradnictwa służącego realizacji celów statutowych
 3. organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych
 4. organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu
 5. promowanie Szczecina oraz regionu Województwa Zachodniopomorskiego
 6. prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych
 7. fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom ze Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego
 8. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, na uczelniach wyższych
 9. prowadzenie kształcenia w systemie nieformalnym i pozaformalnym
 10. zakładanie i prowadzenie zespołów, chórów, grup artystycznych pozwalających na rozwój artystyczny ich członków
 11. włączanie młodzieży w proces edukacji międzykulturowej poprzez wspieranie ich uczestnictwa w projektach wolontariatu europejskiego i międzynarodowych wymian młodzieży
 12. organizowanie placówek wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych
 13. organizowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych
 14. organizowanie zbiórek publicznych
 15. współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej i innymi podmiotami
 16. promocję i organizację akcji mających na celu uzyskanie dochodów na rzecz Fundacji
 17. organizowanie i prowadzenie programów i konferencji propagujących cele fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu